untitled-1

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

Login Formเว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป***

เอกสารเผยแพร่

 

news1


๐ บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

๐ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา


๐ บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรstd02
logoRMS
score_2
logo_manual

logo_planning_64

logo_money
logo_scout
logo_vcop.fw
logovdo
logo_thesis

เว็บไซต์การศึกษา

/* */