parttana

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

Login Formเว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

teacher-link
นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถคลิกเพื่อเข้าไปยัง เว็บไซต์ ห้องเรียน-บทเรียน Online สื่อการเรียนการสอนฯ ของครูผู้สอนในแต่ละแผนกได้ทันที่ ง่ายๆ...เพียงแค่ Click...!! ตามรูปที่อยู่ด้านบน.

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

เว็บไซต์การศึกษา

/* */