เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

แผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

s-1
ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐกิตติ์ เสมอเหมือน
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

s-sura
นายสุระ สายสุรินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

s-sumporn
นายสมพร โยธี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
s-ball
นายวิศณุวัฒน์ แก้วระวัง
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครู

s-aoy
ว่าที่ร้อยโท มนตรี ปทุมมาศ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
(ครูชำนาญการสอน)


เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */