เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

s-kumpan
นายคำพันธ์ วงษ์วิลา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

s-hanchai
นายหาญชัย แป้นราม
ตำแหน่ง ครู

s-arada
นางสาวณปภัช ทองโสภณ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

s-autran
นายอุเทน เฉลยโฉม
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครู

s-tee
นายยศพล เฉลิมกิจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

   

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */