เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

แผนกวิชาการบัญชี

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

s-poo
นางปาฏลี วงษ์ละคร

พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

no-picture
นางสาวพิมพิกา กุลไทย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

no-picture
นางสาวธิราพร คงสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

s-bunshee
นางศุภิสรา จันทร์เรือง
ตำแหน่่ง ครูพิเศษสอน

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */