เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

s-u
นางธนัฎฐา เชียงสอน
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

s-darun
นางดรัลรัตน์ ภิรมกิจ
ตำแหน่ง ครู

 

s-supimda
นางสุพิมดา อยู่อินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

s-radcawud
นายราชวุฒิ รัตนไตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

s-aey
นายสุกิจ ภูรีเลิศวาณิชย์
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครู

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */