เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป***

 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
สาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มี 2 ระดับ  คือ1. ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา

สาขาวิชา 

สาขางาน 

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ยานยนต์

 

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

 

ช่างเชื่อมโลหะ

ผลิตภัณฑ์

 

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

 

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

 

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

พาณิชยกรรม

การบัญชี

การบัญชี

 

การตลาด

การตลาด

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

2. ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

ประเภทวิชา

สาขาวิชา 

สาขางาน 

อุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

 

เทคนิคการผลิต

เครื่องมือกล

 

เทคนิคโลหะ

ช่างเชือมโหละ

 

ไฟฟ้า

ติดตั้งไฟฟ้า

 

 

 

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

การบัญชี

 

การตลาด

การตลาด

 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจดิจิทัล

 

3. หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด
4. หลักสูตรระยะสั้น (3 – 150 ชั่วโมง)
5. หลักสูตรพิเศษสนองตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เอกสารเผยแพร่

 

news1


๐ บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

๐ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา


๐ บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

/* */