เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
สาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มี 2 ระดับ  คือ1. ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา

สาขาวิชา 

สาขางาน 

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ยานยนต์

 

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

 

ช่างเชื่อมโลหะ

ผลิตภัณฑ์

 

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

 

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

 

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

พาณิชยกรรม

การบัญชี

การบัญชี

 

การตลาด

การตลาด

 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

 

 

 

2. ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

ประเภทวิชา

สาขาวิชา 

สาขางาน 

อุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

 

เทคนิคการผลิต

เครื่องมือกล

 

เทคนิคโลหะ

ช่างเชือมโหละ

 

ไฟฟ้า

ติดตั้งไฟฟ้า

 

 

 

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

การบัญชี

 

การตลาด

การตลาด

 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

3. หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด
4. หลักสูตรระยะสั้น (3 – 150 ชั่วโมง)
5. หลักสูตรพิเศษสนองตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */