เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
สาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มี 2 ระดับ  คือ1. ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา

สาขาวิชา 

สาขางาน 

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ยานยนต์

 

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

 

ช่างเชื่อมโลหะ

ผลิตภัณฑ์

 

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

 

เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

 

ช่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

พาณิชยกรรม

การบัญชี

การบัญชี

 

การตลาด

การตลาด

 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

 อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

 

2. ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

ประเภทวิชา

สาขาวิชา 

สาขางาน 

อุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

 

เทคนิคการผลิต

เครื่องมือกล

 

เทคนิคโลหะ

ช่างเชือมโหละ

 

ไฟฟ้า

ติดตั้งไฟฟ้า

 

 

 

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

การบัญชี

 

การตลาด

การตลาด

 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

3. หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด
4. หลักสูตรระยะสั้น (3 – 150 ชั่วโมง)
5. หลักสูตรพิเศษสนองตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

/* */