เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ***

 

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มี 2 ระดับ  คือ


 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา

สาขาวิชา 

สาขางาน 

อุตสาหกรรม

เครื่องกล

ยานยนต์

 

เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

เครื่องมือกล

 

เชื่อมโลหะ

ผลิตภัณฑ์

 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้ากำลัง

 

 

อิเล็กทรอนิกส์

 

การก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

พาณิชยกรรม

พาณิชยการ

การบัญชี

 

 

การตลาด

 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา 

สาขางาน 

อุตสาหกรรม

เครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

 

เทคนิคการผลิต

เครื่องมือกล

 

เทคนิคโลหะ

ช่างเชือมโหละ

 

ไฟฟ้ากำลัง

ติดตั้งไฟฟ้า

 

อุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

การบัญชี

 

การตลาด

การตลาด

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การพัฒนาเว็บเพจ

 

3.  หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด
4.  หลักสูตรระยะสั้น (3 – 225  ชั่วโมง)

5.  หลักสูตรพิเศษสนองตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

6.  เทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.


/* */