เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ***

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

วินัยดี  มีฝีมือ  ถือคุณธรรม  นำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

         มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนสายวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

 

พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

    1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

    2. ผลิตกำลังคนสายวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

    3. สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

    4. สนองการปฏิรูประบบราชการ


เอกลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

    บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 

อัตลักษณ์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

    ฝีมือดี มีจิตอาสา


ภารกิจวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
 

    1.จัดทำการสอนนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด

    2. จัดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75-225 ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่สนใจทั่วไป
   
    3. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือหลักสูตร 1 ปี รับผู้จบ ม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป

    4. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

    5. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

    6. จัดทำการสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 1 ปี (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

    7. จัดทำการสอนภาคพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 2 ปี (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

    8. จัดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีพ.ศ. 2533 (หลากหลาย)

   9. จัดบริการด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความต้องการของหน่วยราชการและภาคเอกชนที่ขอความร่วมมือ

 

1.จัดทำการสอนนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด

2. จัดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75-225  ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่สนใจทั่วไป

3. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือหลักสูตร  1  ปี รับผู้จบ ม.3

หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

5. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร  2  ปี

6. จัดทำการสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 1 ปี (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

7. จัดทำการสอนภาคพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

8. จัดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีพ.ศ. 2533 (หลากหลาย)

9. จัดบริการด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความต้องการของหน่วยราชการและภาคเอกชนที่ขอความร่วมมือ

เอกสารเผยแพร่

 

news1


๐ บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

๐ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา


๐ บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

/* */