เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

วินัยดี  มีฝีมือ  ถือคุณธรรม  กิจกรรมเด่น

วิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

         มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนสายวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

 

พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

    1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    2. ผลิตกำลังคนสายวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

    3. สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
    4. สนองการปฏิรูประบบราชการ


เอกลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

    ทักษะเยี่ยม

 

อัตลักษณ์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

    การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน


ภารกิจวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
 

    1. จัดทำการสอนนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด
    2. จัดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3-150  ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่สนใจทั่วไป
    3. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
    4. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
    5. จัดบริการด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความต้องการของหน่วยราชการและภาคเอกชนที่ขอความร่วมมือ

 

1.จัดทำการสอนนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด

2. จัดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75-225  ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่สนใจทั่วไป

3. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือหลักสูตร  1  ปี รับผู้จบ ม.3

หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

5. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร  2  ปี

6. จัดทำการสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 1 ปี (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

7. จัดทำการสอนภาคพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

8. จัดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีพ.ศ. 2533 (หลากหลาย)

9. จัดบริการด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความต้องการของหน่วยราชการและภาคเอกชนที่ขอความร่วมมือ

/* */