เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประวัติสถานศึกษา


        วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เดิมชื่อ ศูนย์ฝึกวิชาชีพสระบุรี เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 2 ของโครงการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 โดยมีนักเรียนจำนวน 503 คน และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายขุนทอง  ภูผิวเดือน)  เป็นประธานในพิธี ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพัดช่างและศูนย์ฝึกวิชาชีพ เป็น วทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2534 เป็นต้นไป ศูนย์วิชาชีพสระบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 80 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18120  โทรศัพท์  0-3626-6561  โทรสาร  0-3626-8666  เว็บไซต์ 
www.sic.ac.th  อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ขนาดที่ตั้ง
         วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ห่างจากอำเภอพระพุทธบาท ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองสระบุรี ประมาณ 27 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประมาณ 18 กิโลเมตร ด้านหน้าวิทยาลัยติดกับถนนพหลโยธิน  มีพื้นที่ 80 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร บริจาคให้ใช้เพื่อการศึกษา โดยมีอาณาเขต ดังนี้

        ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ถนนพหลโยธิน     
        ทิศใต้ ติดต่อกับ  ที่ดินของ นายสำอาง รุจิเศรษฐ     
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สนามกอลล์ฟ PPW    
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เทศบาลเมืองพระพุทธบาท    

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- สภาพทางภูมิศาสตร์

  อำเภอพระพุทธบาท อันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มีพื้นที่ 287,065 ตารางกิโลเมตร

        ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี    
        ทิศใต้ ติดต่อกับ  อำเภอบ้านหม้อ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี    
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมือง อำเภอสาไห้ จังหวัดสระบุรี    
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี    

 - ลักษณะภูมิประเทศ
       อำเภอพระพุทธบาท ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดสระบุรี ภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยป่าเขา ที่ราสูง และที่ราบลุ่ม ซึ่งจำแนกพื้นที่ได้ดังนี้
       พื้นที่  25%  เป็นป่าเขา ลักษณะเป็นเขาหินซึ่งอยู่ในตำบลขุนโขลน ตำบลเขาวง และตำบลพุคำจาน
       พื้นที่  45%  เป็นที่ราบสูงเชิงเขา เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ ได้แก่ พื้นที่ตำบลขุโขลน  ตำบลธารเกษม  ตำบลพุคำจาน  ตำบลเขาวง  ตำบลพระพุทธบาท  และตำบลพุกร่าง
       พื้นที่  30%  เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา ได้แก่ พื้นที่ในเขตตำบลห้วยป่าหวาย  ตำบลหนองแก  ตำบลเขาวง  และตำบลนายาว

 - การปกครอง
      การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  อำเภอพระพุทธบาท แบ่งการปกครองเป็น  7 ตำบล การบริหารส่วนท้องถิ่น  มีเทศบาล  1 เทศบาล

 - สภาพเศรษฐกิจ
      เนื่องจากสภาพพื้นที่ในอำเภอพระพุทธบาท มีทั้งที่ราบลุ่ม และป่าเขา ประชากรส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโรงโม่หิน

 - สภาพการจัดการศึกษา
   1.  การศึกษาในระบบโรงเรียน แบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ
       - ระดับก่อนประถมศึกษา จัดเป็นอนุบาล  2  ปี  อนุบาล  3  ปีและเด็กเล็ก
       - ระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษาตอนเดียว  6  ปี
       - ระดับมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาต่อจากระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น  2  ตอน  คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียนตอนละ  3  ปี  ในส่วนของอำเภอพระพุทธบาทนั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    2.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียน กล่าวคือ เป็นการสอนในระดับสามัญ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดเป็นกิจกรรมการศึกษาสายอาชีพ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น  30-300  ชั่วโมง  จัดการศึกษาโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

 - แหล่งวิชาการนอกระบบ
    1. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1  ศูนย์
    2. ห้องสมุดประชาชน  2   แห่ง
    3. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  19  แห่ง
    4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  1  แห่ง

 - ข้อมูลทางศาสนา
   1. ศาสนาสถาน มี 54  วัด แบ่งเป็น  ธรรมยุต  4  วัด  และมหานิกาย  50  วัด
   2. จำนวนประสงฆ์  465  รูป แบ่งเป็น  ธรรมยุต  50  รูป และ มหานิกาย  415  รูป
   3. จำนวนสามเณร  200  รูป แบ่งเป็น  ธรรมยุต  20  รูป และมหานิกาย  179  รูป
   4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี  1  โรงเรียน
   5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  1  โรงเรียน
   6. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  1  ศูนย์


 - ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน
      1. โบราณสถานทีกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้  12  แห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในตำบลขุนโขลน ได้แก่
             -  พระพุทธบาท สิ่งสำคัญ คือ มณฑป,รอยพระพุทธบาท,พระวิหารหลวงและคลัง
             -  พระราชวังโบราณ(ตำหนักท้ายพิกุล)มีพระที่นั่งต่างๆและกำแพงวัง
             -  คันกั้นน้ำ (ทำนบศรีธนนชัย) สิ่งสำคัญ คือ รากกำแพงและท่อ
             -  ธารทองแดง มีเขื่อนกั้นน้ำ
             -  ตำหนักธารเกษม มีสิ่งสำคัญ คือ รากฐานตำหนักและรากเกย
             -  ตำหนักสระยอ มีรากฐานตำหนักและรากเกย
             -  ถ้ำวิมานจักรี มีพระปรมาภิไธยย่อ จปร.ที่ผนังถ้ำ
             -  ถ้ำมหาสนุก ในถ้ำมีเทวรูปปูนปั้น พระสังกัจจายน์และพระปรมาธิไธย จปร.เหนือจากถ้ำ
             -  ถ้ำระฆัง มีพระพุทธรูปศิลา
             -  เจ้าพ่อเขาตก มีสิ่งสำคัญคือ เทวรูปปูนปั้น 2 องค์
             -  ถ้ำพระบาทใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลพุกร่าง มีสิ่งสำคัญคือ พระพุทธบาททำด้วยหินทราย ศิลา
                 จารึกนูนรูปบุคคลขี่หงส์ (ชำรุด) และ ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย
      2.  พิพิธภัณฑ์ อำเภอพระพุทธบาท มีพิพิธภัณฑ์ 1 แห่ง ตั้งอยู่ในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
      3.  ภาษา ประชากรในอำเภอพระพุทธบาท พูดภาษาไทยกลางเป็นส่วนมาก ส่วนภาษไทยอีสาน ภาษาไทยพวน และภาษาไทยยวน มีพูดกันบ้างในบางหมู่บ้าน
      4.  ประเพณีที่สำคัญของอำเภอ คือ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประเพณีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ประเพณีถวายน้ำสงกรานต์พระราชทาน ประเพณีแห่มังกรทองเจ้าพ่อเขาตก ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว นอกนั้นเป็นประเพณีตามเทศกาล
      5.  ดนตรี นาฏศิลป์ ดนตรีส่วนใหญ่เหมือนกับภาคกลางทั่วไป เช่น กลองยาว เครื่องสาย
      6.  ศูนย์รวมความเคารพศรัทธาของชาวอำเภอพระพุทธบาท คือ รอยพระพุทธบาท


 

/* */