เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ***

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2527 ได้ร่วมจัดนิทรรศการเปิดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพระพุทธบาท จาก สำนักงานประถมศึกษาอำเภอพระพุทธบาท
พ.ศ. 2528 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2528 ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะวิชา ช่างอาหาร-ขนม จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2533 สนับสนุนประเพณีตักบาตรดอกไม้ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2535 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จาก ประธานฝ่ายทักษะพิเศษ
พ.ศ. 2535 สนับสนุนประเพณีตักบาตรดอกไม้ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2536 ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ จาก สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพุแค
พ.ศ. 2536 ได้สนับสนุนงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ จาก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2536 ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีตักบาตรรดอกไม้ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2537 ได้เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 จาก คณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 16
พ.ศ. 2537 ให้ความโครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานเปิดอบรมความรู้ให้กับทหารกองประจำการ กองพันป้องกันฐานบิน หลักสูตร การฝึกหัดขับรถยนต์ จาก ศูนย์การบินทหารบก
พ.ศ. 2538 สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพพลทหารกองประจำการพลัดที่ 2 ปี 2536 ก่อนปลดเป็นกองหนุน จาก กรมรบพิเศษที่ 1
พ.ศ. 2540 รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นระดับภาคประเภทสารพัดช่างและการอาชีพ ภาคตะวันออก จาก กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2542 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2542 ได้สนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา จำนวน 60,000 บาท จาก โรงเรียนบ้านเขาพลวง
พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ จากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2543 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา จาก กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2543 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีมีผลงานดีเด่น
พ.ศ. 2545 ให้การสนับสนุนจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะช่างไฟฟ้า จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2545 เข้าร่วมโครงการผ้าไทย เทิดไท้ราชินี จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 เข้าร่วมโครงการ เยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติดพิชิตเอดส์ จาก ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี
พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชางานก่ออิฐ ฉาบปูน จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาการเชื่อมไฟฟ้าระดับ 1 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2545 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2545 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการเขียนโปรแกรมปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษาวิชาชีพประเภทวิชาการเขียนโปรแกรมระบบไฟฟ้าเวที จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2545 เพื่อแสดงว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการเชื่อมโลหะ จาก กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของทหารในงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2546” จาก กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.ศ. 2547 เป็นผู้สนับสนุนและร่วมจัดงาน อกท.ระดับชาติ จาก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล จาก อาชีวศึกษาภาคกลาง
พ.ศ. 2548 ให้การสนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2548 การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคกลาง จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
พ.ศ. 2550 ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในงาน อาชีวศึกษาเทิดไท้องราชัน 80 พรรษา จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทหลักสูตรพิเศษ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 48 ภาคกลางและตะวันออก
พ.ศ. 2550 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จาก บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2551 ให้การสนับสนุนเครื่องกันหนาวและอุปกรณ์การศึกษา จาก อาชีวศึกษาจังหวัดเลย

พ.ศ. 2552

ได้เข้าร่วมสอนอาชีพระยะสั้น ในงาน Open House  และ ตลาดนัดความรู้ประจําปีการศึกษา  2551 จาก ิวทยาลัยการอาชีพหนองแค

 

พ.ศ. 2552

ได้รับรางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานิวทยาศาสตร์และแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ประจําปีการศึกษา  2552

พ.ศ. 2553

ได้รับรางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเครื่องทําน้ําอุ่นประหยัดพลังงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์และแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ประจําปีการศึกษา  2552

พ.ศ. 2553

ได้รับรางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรถตัดหญ้าบังคับวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานิวทยาศาสตร์และแข่ ั งขนหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับภาคกลางประจําปีการศึกษา  2552

พ.ศ. 2553

ได้เข้าร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 100,000 คน จังหวัดสระบุ ี

พ.ศ. 2553

ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัทดัชมิลล

พ.ศ. 2553

ได้เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 12/2553 บริษัท เอบีฮอนด้า จํากัด

พ.ศ. 2553

ได้เข้าร่วมในการสนับสนุน กํากับดูแลและฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้โครงการ “ทําดีมีอาชีพ” ประจําปี 2553 จากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

พ.ศ. 2553

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทส่วนราชการ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2553 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

พ.ศ. 2553

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดขบวน ประเภท ส่วนราชการในงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2553 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

พ.ศ. 2553

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ(Open House)2011 จาก วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ "สรกิจนิทรรศ" ประจำปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมเป็นวิทยากร(อบรมการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ) ในวันที่ 7-15 มิถุนายน 2554 จาก ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2554

การเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การผูกผ้าประดับ" ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2554 จากองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมเป็นวิทยากร(อบรมการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 จาก ที่ว่าการอำเภอศรเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมเป็นวิทยากร(อบรมการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ)  จาก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็นประจำปี 2554 ในระหว่างเดือนกรกฏาคม - เดือนสิงหาคม 2554 จากสำนักเทศบาลตำบลหน้าพระลาน

พ.ศ. 2554

ได้รับประกาศนียบัตรเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียน และการจัดระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning ด้วย Moodle ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2554 จากวิทยาลัยการอาชีพกบินบุรี

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบเว็บเพจ (Web Page) & แอนนิเมชั่น (Animation) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมแข่งขัน Android SoccerRoboot Contest 2011 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมแข่งขันYamaha Technology Presentation Contest 2011 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2554

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานเชื่อมช่างฝีมือ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี 2554 จากบริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์

พ.ศ. 2554

ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานระดับเหรียญเงิน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง,ตะวันออกและกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2554

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาชีพการเขียนโปรแกรมระบบไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2554

ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประเภทการเขียนโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2554

ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันท้ักษะวิชาชีพช่างก่อสร้างสาขางานปูนระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2554

การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านทักษะงานตะไบ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษา งานครบรอบ "30 ปี บรมราชชนนี พระพุทธบาท" จาก วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี

พ.ศ. 2554

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ร้องเพลง ระดับ อศจ.สระบุรี

พ.ศ. 2554

ได้รับเกียรติบัตรส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Android Soccer Robot Contest 2011 ภายใต้โครงการการแข่งขันทักษะการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554  รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2555

ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการคณะดำเนินงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555

ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการกิจกรรมวิชาชีพ การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวด Lipsing Dancer เพลงไทยลูกทุ่ง การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน  การประกวดดนตรีไทยประเภทขิมสาย  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555

ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการฝ่ายสถานที่แสงเสียงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555

ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการฝ่ายพิธีการพิธีเปิด - ปิด แบบองค์การ การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555

ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการจัดประชุมและควบคุมกิจกรรมกลางองค์การวิชาชีพฯ การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555

ได้รับเกียรติบัตรเข้าประกวด Lipsing Dancer เพลงไทยลูกทุ่งการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน  การประกวดดนตรีไทยประเภทขิมสาย  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555

ได้รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมดำเนินการก่อสร้างบ้านน้ำใจไทย เพื่อพึ่ง(ภาฯ)ยามยากช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2554 ในเขตที่อำเภอเมือง อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

พ.ศ. 2556

นางสาวมลิวัลย์  มันวินา ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน องค์การธุรกิจอนาคตแห่งประเทศ (ระดับชาติ

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภาคกลาง ประเภทการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)

นางสาวกนกวรรณ  สิงห์เพ็ง และนางสาวสมศรี  นิลลักษณ์

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 7 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)

นางสาวกนกวรรณ  สิงห์เพ็ง และนางสาวสมศรี  นิลลักษณ์

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคกลาง สาขากราฟฟิคดีไซน์ นางสาวสมศรี นิลลักษณ์

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)

นางสาวกนกวรรณ  สิงห์เพ็ง และนางสาวสมศรี  นิลลักษณ์

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัดสระบุรี ประเภทการพัฒนาเว็บเพจ

นางสาวอรอุมา  พวงทวาย และนายเรวุฒิ  สงศนันท์

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกำเนิดรีไซเคิล 2 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกำเนิดรีไซเคิล 2 ระดับภาคกลาง

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน

พ.ศ. 2556

นางสาวมลิวัลย์  มันวินา ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นระดับชาติ

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปี 2556

พ.ศ. 2557

รางวัลหนึ่งแสนครูดี นายจตุพล แสงวาโท นายปิยะ วันทาแท่น นางรัตชุฎา ปทุมหิรัญรักษ์ นายวิรัช สุดน้อย นางสิริพร ศิริคุปต์ นายสุระสิทธิ์ แสงคร้าม นายอภิศักดิ์ ชิดชอบ นางสาวอังคณา พัฒนะ นางอุษณีย์ เรือนประเสริฐ  

พ.ศ. 2557

เหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ชื่อเครื่องถอดปลอดสูบเครื่องยนต์เล็กดีเซล นายเอนก คงสมทอง ครูผู้ควบคุม
นายนภดล ซิ้มสมบูรณ์ นักเรียน

พ.ศ. 2557

เหรียญทองแดงประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชื่ออุปกรณ์ช่วยดันฟืนอัตโนมัติ นายวิรัช สุดน้อย ครูผู้ควบคุม

พ.ศ. 2557

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กและรถจักรยานยนต์ นายนภดล ซิ้มสมบูรณ์ นักเรียน
นายธนวัฒน์ คงเจริญถิ่น นักเรียน

พ.ศ. 2557

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเทคนิคยานยนต์ นายวุฒิชัย คำเหมือน นักเรียน นายสุรศักดิ์ พรหมมา นักเรียน 
สาขาวิชาเครื่องมือกล

พ.ศ. 2557

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ นายหาญชัย แป้นราม ครูผู้ควบคุม นายอุเทน เฉลยโฉม ครูผู้ควบคุม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

พ.ศ. 2557

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน นายอาทิตย์ จันทิมา นักเรียน

พ.ศ. 2557

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชางานเชื่อม GTAW & SMAW นายธรรมปพล ขวัญเมือง นักเรียน

พ.ศ. 2557

รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคกลาง นายธรรมปพล ขวัญเมือง นักเรียน นายธีรพงศ์ คำโห นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

พ.ศ. 2557

รางวัลรองชนะเลิศ ทักษะวิชาประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง นายพัชรพงษ์ เฉลียวฉลาด นักเรียน นายสึก ลีประกายพร นักเรียน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2557

ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทักษะวิชาประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง นายกิตตินันท์ พิฤกษ์ ครูผู้ควบคุม

พ.ศ. 2557

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง นายกิตตินันท์ พิฤกษ์ ครูผู้ควบคุม 
นายพัชรพงษ์ เฉลียวฉลาด ครูผู้ควบคุม

พ.ศ. 2557

ครูสอนดี ประจำปี 2557 นางศุภานัน กังคะพิลาศ สาขาวิชาการขายการตลาด

พ.ศ. 2557

รางวัลรองชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ นางสาวณีรุนุด  แซ่ลี นักเรียน นางสาวนันทิกานต์ ม่วงทอง นักเรียนสาขาวิชาการตลาด

พ.ศ. 2557

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลาง ประเภท การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)
นางสาวกนกวรรณ สิงห์เพ็ง นางสาวสมศรี นิลลักษ์

พ.ศ. 2557

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) นายสราวุธ บุญเกิด
นางสาวอรวีร์ จันทร์บูร

พ.ศ. 2557

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัดสระบุรี ประเภทการพัฒนาเว็บเพจ (Webpage) นายเรวุฒิ สงศนันท์ นักเรียน นายพีระนัฐ  โล่ห์วันทา

พ.ศ. 2558

รางวัลหนึ่งแสนครูดี นายกฤปวุฒิ  พรวรศักดิ์ นางสาวจีญาวัลย์ ชมชื่นดี  นายปิยชัย โมลี และนายหาญชัย  แป้นราม 

พ.ศ. 2558

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น นายณรงค์  กลิ่นมาลัย นางจิตติมา  น่วมนิ่ม นายพนมไพร  ช่วงจั่น
นางอุษณีย์  เรือนประเสริฐ
นายนิพนธ์  สุขพงษ์ นายปิยชัย  โมลี นายกฤปวุฒิ  พรวรศักดิ์ นางสาวอังคณา  พัฒนะ 
นางสาวจีญาวัลล์  ชมชื่นดี 
นางภัทรี สรรพการ  นายนราศักดิ์  ด้วงสีแก้ว  นางสาวกชพรรณ  สังข์น้อย ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วแสง  นางทรงสุดา  ภักดีสุวรรณ  นางชลลดา  ปทุมมาศ

พ.ศ. 2558

 รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ชื่อผลงาน    ลูกตุ้มบำบัด  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาวลัดดาวัลย์  ปานทอง นางสาวสกุลตรา วิเชียรสมุทร  นางสาวกนกวรรณ์  มังพิปา

พ.ศ. 2558

 รางวัลที่ได้รับ ชมเชย สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคกลาง ชื่อผลงาน    ลูกบอลดอกไม้ประดับ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาวนภาภรณ์  แพทย์มด นางสาวสุธิดา  ผ่องศรี  นายวันเฉลิม  เต่าทอง

พ.ศ. 2558

รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองแดง สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
ชื่อผลงาน ขาค้ำเอนกประสงค์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
นางสาววีริยา  จิตต์สวาสดิ์ นางสาววาสินี  ฐิตาคม  นางสาวชนากานต์  ยอดบุรุษ

พ.ศ. 2558

างวัลที่ได้รับ ชมเชย สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ชื่อผลงาน กระเป๋าจากผ้าลวดลายสัญลักษณ์ของเผ่าม้ง แผนกวิชาบัญชี นางสาวก้าง  แซ่ม้า นางสาววรสนา  สมทวีชัยเลิศ  นางสาวพิมพา  แซ่จ๊ะ

พ.ศ. 2558

รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองแดง สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ชื่อผลงาน แอร์ซุปเปอร์เซฟ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นายอานันท์  อับษร นายกิตติธัช  อ่อนจันทร์  นายสมชาย  แสมแข็งแรง 
นายกฤตพร  สุจริต นายนิธิวัฒน์  จำแนนนิด

พ.ศ. 2558

รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองแดง สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ชื่อผลงาน สื่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน เรื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นางสาววรางคณา  พวงแก้ว
นางสาวนุชจนาท  กองสุวรรณ์  นางสาวมาริสา  เฉลิมวัฒน์

พ.ศ. 2559

รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ชื่อผลงาน อุปกรณ์ช่วยในการหั่นผัก นายฤทธิกรณ์ ไก่แก้ว นายขลันธร ศรีด้วง

พ.ศ. 2559

รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ ๑ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
ชื่อผลงาน กระดาษสาสปาหอม 
นางสาวพฤกษาชาติ ชัยเวชย์ นางสาวกวิสรา ชินนอก นางสาวสุริยาภรณ์ เล็กกุล

นางสาวฐิติมา มหาอุด นางสาวเชษฐ์สุดา ภู่เผือก 

พ.ศ. 2559

รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ ๑ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
ชื่อผลงาน ลูกตุ้มบำบัดตะไคร้หอม 
นางสาวณัฐฐิการณ์ เดชช้อย นางสาวสุธิตา จุลทอง นางสาวอารีรัตน์ แตงเจริญ
นางสาวชลนิชา ศรีคุ้ม

พ.ศ. 2559

รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ ๓ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
ชื่อผลงาน ถุงมือประคบสมุนไพร
นางสาวอรวีร์ จันทร์บูรณ์ นายมารุต สาวะรด นางสาวอรพรรณ แซ่ลิ้ม 
นางสาวชลธิชา จันทร์ทิพย์ นางสาวดาราวรรณ มะลิทอง นางสาวธัญญลักษณ์ แซ่ภู่

พ.ศ. 2559

รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ ๒ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
ชื่อผลงาน ตะกร้าสานจากต้นธูปฤาษี 
นางสาวจีราภา ด้วงประเสริฐ นางสาวลลิตา อินทรา นางสาวพรทิพย์ เศวตวงศ์
นางสาวสายใย พุกไทย นางสาวสุภิฌาน์ รักษา

พ.ศ. 2559

รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ชื่อผลงาน โปรแกรมคำนวณการออกกำลังกายจากการทานอาหาร เวอร์ชั่น 02  นายเรวุฒิ ศงสนันทน์ นายดุษฎี อันโส

พ.ศ. 2559

รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
ชื่อผลงาน มินิแอร์ 
นายอานันท์ อับษร นายกิตติธัช อ่อนจันทร์ นายสมชาย แสมแข็งแรง นายกฤตพร สุจริต 
นายนิธิวัฒน์ จำแนนนิด

พ.ศ. 2559

รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
ชื่อผลงาน อุปกรณ์เตือนแก๊สรั่วในรถยนต์ 
นายพสุรัตน์ สุสุขใจ นายวสันต์ ชมชื่น

 

 

 

 

 

 

 

/* */