เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ทำเนียบผู้บริหาร

   ปี พ.ศ. ดำรงตำแหน่ง   

ชื่อ - นามสกุล

รูปภาพ

 

2525 - 2527

 

นายสุรินทร์ เอี่ยมหิรัญ

 surin 

 

2527 - 2539

 

นายประยูร สดสง่า

prayoon

 

2539 - 2541

 

นายจำเนียร ชุลวงศ์

nopic

 

2541 - 2543

 

นายเถลิงเกียรติ โนนทนวงศ์

nopic

 

2543 - 2547

 

นายเอกชัย เชียงศรี

akachai

 

2547 - 2549

 

นายฉ่ำ หอมจันทร์

chm

 

2549 - 2550

 

นายวรวิทย์ วงศ์สุวรรณ

vorawit

 

2550 - 2551

 

นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง

chairit

 

2551 - 2557

 

นายเรวัช ศรีแสงอ่อน

rawut

 

2557 - 2559

 

นายวินิจฉัย วัฒนกูล

vinitchai

 

2559 - 2561

 

นางประไพพร บุตรแก้ว

prapipon

 

2562 - 2563

 

นายประสงค์ อุบลวัตร

prasong

 

2563-2565

 

นายวสันต์ แสงนิล

wasun

 

2565 - ปัจจุบัน

 

นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล

_

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */