วิดีโอ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี **ยินดีต้อนรับทุกท่าน**

-

ทำเนียบผู้บริหาร

 ปี พ.ศ. ดำรงตำแหน่ง

ชื่อ นาสกุล 

รูปภาพ 


 2525 - 2527 นายสุรินทร์  เอี่ยมหิรัญ 


 2527 - 2539 นายประยูร  สดสง่า
 2539 - 2541 นายจำเนียร  ชุลวงศ์
 2541 - 2543 นายเถลิงเกียรติ  โนนทนวงศ์
 2543 - 2547 นายเอกชัย  เชียงศรี

 


 2547 - 2549  นายฉ่ำ  หอมจันทร์

 


 2549 - 2550 นายวรวิทย์  วงศ์สุวรรณ

 


 2550 - 2551 นายชัยฤทธิ์  แสงสว่าง

 


 2551 - 2557 นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน 

 


 

 

 

2557 - 2559

 

 

นายวินิจฉัย  วัฒนกูล vinitchai_fotor

 

 

 

2559 - 2561

 


 

นางประไพพร  บุตรแก้ว 
2562-ปัจจุบัน นายประสงค์  อุบลวัตร