เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

 

คณะผู้บริหาร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี


Annotation_2023-10-02_112316

นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

tumnong pranomprai
surasit
songwut

นายทำนอง เสือพาดกร

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพนมไพร ช่วงจั่น

ครู

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

 ฝ่ายวิชาการ

นายสุระสิทธิ์ แสงคร้าม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา

 ครู

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

/* */