เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ***

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 

no-01

นายวสันต์ แสงนิล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

no-03 no-02 S__40878487

นายทำนอง เสือพาดกร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ

นางจารุณี พรมดี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุระสิทธิ์ แสงคร้าม

ครู คศ.๒ ทำหน้าที่แทน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

/* */