เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ITA เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

   ข้อมูลพื้นฐาน        

                                              
๐1  โครงสร้าง              

 ๐ แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ของสถานศึกษา                     

 ๐ ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน

  สถานศึกษา เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา

 

  ผู้บริหาร / ครูแผนกวิชา / ฝ่ายงานต่างๆ                                                           

๐2  ข้อมูลผู้บริหาร       

๐ แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษาคนปัจจุบัน

๐ ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ

ผู้บริหารของสถานศึกษา

-หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบันให้ระบุว่า "ตำแหน่งว่าง"

         

              ข้อมูลผู้บริหาร

๐3 อำนาจหน้าที่

๐ แสดงข้อมูลอำนาจ หน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วย

การบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552

๐4

แผนยุทธศาสตร์

หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน

๐ แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1ปี

๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย

ตัวชี้วัด เป็นต้น

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสถานศึกษา)

- ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย

- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย

๐5 ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

๐ ที่อยู่สถานศึกษา

๐ หมายเลขโทรศัพท์

๐ หมายเลขโทรสาร

๐ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๐ แผนที่ตั้งสถานศึกษา

- ต้องมีข้อมูลทั้ง 5 หัวข้อ เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

-อาจเพิ่มแผนที่ Google Map

                       

 

 

 

              ข้อมูลการติดต่อ

๐6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๐ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา เป็นต้น

- อาจทำเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

- ควรจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน

การประชาสัมพันธ์ 
๐7 ข่าวประชาสัมพันธ์

๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ

ของสถานศึกษา

๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563

- อาจทำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่ง หรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บนหน้าเว็บไซต์หลัก

ของสถานศึกษา

- ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน

- แสดงข่าวให้เป็นปัจุบัน

     

 

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

        ข่าวประชาสัมพันธ์บน Facebook

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๐8 Q&A

๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และสถานศึกษา

สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น 

Web broad/กล่องข้อมความถาม-ตอบ เป็นต้น

๐ สามารถเชื่อมโยงไปทางช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

- ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม-ตอบที่เป็นโต้ตอบกัน (Two way communication)

ใน Web brod/กล่องข้อความ แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน

- ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้ Web brodบนเว็บไซต์

๐9 Social Network

o     แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

o     สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

- ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

 

 Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

การดำเนินงาน
๐10

o     แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่มีระยะ 1 ปี

o     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

o     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

- ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย
๐11

o     แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

o     มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
๐12

o     แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

๐ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน
๐13

คู่มือหรือมาตร

การปฏิบัติงาน

o     แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

o     มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตำแหน่งใด

กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น   

-  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หมายรวมถึง คู่มือเฉพาะของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติงานจริง    


การให้บริการ

หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฏหมายของสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานหรือการ

ให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงาน

หรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา

๐14

คู่มือหรือมาตร

การให้บริการ

o     แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ

กับสถานศึกษา

มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด

กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

เป็นต้น

๐15

ข้อมูลเชิง

สถิติการให้บริการ

o     แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา

๐ เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
๐16

รายงานผล

การสำรวจ

ความพึงพอใจ

การให้บริการ

o    แสดงแสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา เช่น

ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา

ต่อการสอนของครู ฯลฯ

๐ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
๐17 E - Service

o    แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก

แก่ผู้ขอรับบริการ

สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
๐18

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

o  แสดงแผนแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

 (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส)

o  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

o  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

-  ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมาจากไฟล์ word หรือไฟล์ excel

ทั้งนี้ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร 

๐19

รายงานการ

กำกับติดตาม

การใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน

o  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
๐20

รายงานผล

การใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

o  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

o   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๐21

แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ

o แสดงแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับการจัดสรร)

๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
๐22

ประกาศต่างๆ

เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

o  แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

   เป็นต้น

๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
๐23

สรุปผลการ

จัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน

o     แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

o     จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
๐24

รายงานผลการ

จัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหา

พัสดุประจำปี

o  แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

o  มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

๐ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐25

นโยบาย

การบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

o  แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

o  เป็นนโยบายของผู้อำนวยการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา

๐ เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
๐26

การดำเนินการ

ตามนโยบาย

การบริหาร

ทรพยากร

บุคคล

o     แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา

การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า

ในสายอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น

o     เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
๐27

หลักเกณฑ์การ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

o     การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

o     การพัฒนาบุคลากร

o     การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o     การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

o     เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

ต้องนำหลักเกณฑ์ครบทั้ง 5 เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๐28

รายงานผล

การบริหาร

และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ประจำปี

o     แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o     มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

o     เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

- สถานศึกษาสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐29

แนวปฏิบัติ

การจัดการ

เรื่องร้องเรียน

การทุจริต

และประพฤติมิชอบ

o     แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน

รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน

ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

o     เป็นข้อมูลในปี พ.[ศ. 2563

- เป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

โดยอาจนำมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561

มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินการของสถานศึกษาในการเร่งรัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

๐30

ช่องทางแจ้ง

เรื่องร้องเรียน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร

สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

(เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาภายใต้แบนเนอร์ 

o     “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น”

o     สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

บนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาควรมีปุ่ม เมนู “สร้างความคิดเห็น” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน

และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามกระทู้ใหม่อยู่เสมอ

- ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่าสถานศึกษาได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว

๐31

ข้อมูลเชิงสถิติ

เรื่องร้องเรียน

การทุจริต

และประพฤติ

มิชอบประจำปี

o      แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

o      มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

๐ เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
๐32

ช่องทางการ

รับฟังความ

คิดเห็น

o     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
๐33

การเปิดโอกาส

ให้เกิดการมี

ส่วนร่วม

o     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ

 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

- อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๐34

เจตจำนงสุจริต

ของผู้บริหาร

o     แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต

โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมา

ภิบาล

๐ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน
๐35

การมีส่วนร่วม

ของผู้บริหาร

o     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

o     เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา

และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

- การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามประเด็นนี้ อาจหมายรวมถึง วาระการประชุมที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา

และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
๐36

การประเมิน

ความเสี่ยง

การทุจริตประจำปี

o     แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

- สถานศึกษาสามารถนำ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาได้
๐37

การดำเนินการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง

การทุจริต

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
๐38

การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร

o     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษา

มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา

/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

แผนป้องกันการทุจริต
๐39

แผนปฏิบัติ

การป้องกัน

การทุจริต

o     แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
๐40

รายงานการ

กำกับติดตาม

การดำเนิน

การป้องกันการ

ทุจริตประจำปี

รอบ 6 เดือน

o     แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o     มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
๐41

รายงานผลการ

ดำเนินการป้องกัน

การทุจริตประจำปี

o     แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

๐ ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 
๐42

มาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

o     แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2562

o     มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น

o     มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น

การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 

การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้วิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม

ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

- กรณีที่สถานศึกษาไม่มีผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

๐43

การดำเนินการ

ตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

o     แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ

O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563


Social Network

o     แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

o     สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

- ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

/* */