เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

s-nad
นางสาวนาตยา วงษ์กต
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

s-kung
นางสาวธัญญาพร เฉลยสารน์
ตำแหน่ง ครู

    S-Songwoot    
นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา
ตำแหน่ง ครู

s-ladawan
นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแสง
ตำแหน่่ง ครูผู้ช่วย

s-gad
นางธีรญา แจ่มสาคร
พนักงานราชการตำแหน่่ง ครู

s-to
นายสามารถ เกิดพรธรรม
ตำแหน่ง ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */