เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม “หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ จิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ และการตลาดออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2566

business_center_2566_30-06-66วันที่ 30 มิถุนายน 2566
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม “หลักสูตร
การสร้างแรงบันดาลใจจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ และการตลาดออนไลน์”
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมาย
นายทำนอง เสือพาดกร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภายใต้โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก
นายเฟื่องยศ ขำละเอียด คุณครูแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เป็นวิทยากรในกา
รอบรมให้ความรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเจ้าของแผนธุรกิจได้ปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อจุดประกายไอเดียในการทำธุรกิจ ตลอดจนได้ให้คำแนะนำในการเขียนแผนธุรกิจ ทั้งนี้นักเรียน
นักศึกษาที่เสนอแผนธุรกิจได้สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติใช้จริง จะได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถานศึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจ ตามแนวทางการบ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565)

business_center_2566_29-06-66
วันที่ 29 มิถุนายน
นางสาวปรารถนา  เชาวน์เสฏฐกุล มอบหมาย นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
และนางธีรญา  แจ่มสาคร  หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและการประกอบธุรกิจ นำคุณครู
ที่ปรึกษาธุรกิจและคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566(รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565)ณ ห้องประชุมบานบุรี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับคณะทำงาน
ครูที่ปรึกษาธุรกิจและนักเรียน นักศึกษาเจ้าของธุรกิจให้สามารถนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การเขียนแผนธุรกิจ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

business_center_2566_01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การเขียนแผนธุรกิจ”
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมทรงธรรม  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกวิชาการบัญชี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแผนธุรกิจซูชิอูมามิ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

Inside_Study_65

แผนกวิชาการบัญชี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแผนธุรกิจซูชิอูมามิ
แผนกอาหารและโภชนาการภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

Outside_Study_65วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ
เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

image_gallary_65

ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

business_center_29-08-65-2

ประกาศการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

อ่านเพิ่มเติม...

การนำนักเรียน นักศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ร้าน Advice สาขา พระพุทธบาท และตลาดโรงเกลือ พระพุทธบาท

business_center_26-10-65

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำ นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงาน
ณ ร้าน Advice สาขาพระพุทธบาท และตลาดโรงเกลือ พระพุทธบาท 
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมมอบใบประกาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Certificate65

กิจกรรมมอบใบประกาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม...

More Articles...
/* */