เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป***

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจ

business_center_10-09-63


ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

image_gallary.64.png


ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ โรงเรือนเห็ดนางฟ้าภูฐาน นับหนึ่ง ฟาร์ม จังหวัดลพบุรี และตลาดบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

business_center_31-08-63.png


การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรือนเห็ดนางฟ้าภูฐาน นับหนึ่ง ฟาร์ม จังหวัดลพบุรี
และตลาดบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมมอบใบประกาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

business_center_31-05-62.fw


กิจกรรมมอบใบประกาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

business_center_07-08-63.png


ประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ”
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

business_center_31-05-62.fw


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ”
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทรงธรรม วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2563

business_center_01-07-63.png


ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเขียนแผนธุรกิจ" ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมทรงธรรม วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

More Articles...

เอกสารเผยแพร่

 

news1


๐ บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

๐ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา


๐ บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

/* */