เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ***

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

กิจกรรมมอบใบประกาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

business_center_31-05-62.fw


กิจกรรมมอบใบประกาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

business_center_31-05-62.fw


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ”
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทรงธรรม วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2563

__

ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี


วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๓๐ -๑๒.๓๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...

เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1

เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1 (100) ทีม
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

business_center_31-05-62.fw


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทรงธรรม วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

More Articles...
/* */