เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม “หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ จิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ และการตลาดออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2566

business_center_2566_30-06-66วันที่ 30 มิถุนายน 2566
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม “หลักสูตร
การสร้างแรงบันดาลใจจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ และการตลาดออนไลน์”
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมาย
นายทำนอง เสือพาดกร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภายใต้โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก
นายเฟื่องยศ ขำละเอียด คุณครูแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เป็นวิทยากรในกา
รอบรมให้ความรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเจ้าของแผนธุรกิจได้ปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อจุดประกายไอเดียในการทำธุรกิจ ตลอดจนได้ให้คำแนะนำในการเขียนแผนธุรกิจ ทั้งนี้นักเรียน
นักศึกษาที่เสนอแผนธุรกิจได้สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติใช้จริง จะได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถานศึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจ ตามแนวทางการบ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565)

business_center_2566_29-06-66
วันที่ 29 มิถุนายน
นางสาวปรารถนา  เชาวน์เสฏฐกุล มอบหมาย นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
และนางธีรญา  แจ่มสาคร  หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและการประกอบธุรกิจ นำคุณครู
ที่ปรึกษาธุรกิจและคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566(รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565)ณ ห้องประชุมบานบุรี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับคณะทำงาน
ครูที่ปรึกษาธุรกิจและนักเรียน นักศึกษาเจ้าของธุรกิจให้สามารถนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การเขียนแผนธุรกิจ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

business_center_2566_01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การเขียนแผนธุรกิจ”
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมทรงธรรม  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

แผนกวิชาการบัญชี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแผนธุรกิจซูชิอูมามิ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

Inside_Study_65

แผนกวิชาการบัญชี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแผนธุรกิจซูชิอูมามิ
แผนกอาหารและโภชนาการภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

Outside_Study_65วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ
เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

image_gallary_65

ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

business_center_29-08-65-2

ประกาศการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

อ่านเพิ่มเติม...

การนำนักเรียน นักศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ร้าน Advice สาขา พระพุทธบาท และตลาดโรงเกลือ พระพุทธบาท

business_center_26-10-65

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำ นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงาน
ณ ร้าน Advice สาขาพระพุทธบาท และตลาดโรงเกลือ พระพุทธบาท 
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมมอบใบประกาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Certificate65

กิจกรรมมอบใบประกาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนแผนธุรกิจ” ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม...

More Articles...

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */