เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ***

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบใบสอนแทน
6243
2   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
11320
3   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
5199
4   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
2170
5   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
2096
6   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
2234
7   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
2422
8   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
8278
9   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
2106
10   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
4415
11   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3685
12   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2715

เอกสารเผยแพร่

 

news1


๐ บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

๐ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา


๐ บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

/* */