เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
2194
2   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
2120
3   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
2257
4   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
2441
5   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
5460
6   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
8307
7   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4770
8   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
2129
9   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
4446
10   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2750

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */