เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

แบบฟอร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ปฏิทินการปฏิบัติงาน
1399
2   Link   บันทึกการจัดซื้อ จัดจ้าง
1434
3   Link   แบบโครงการประมาณการค่าใช้จ่าย
1420
4   Link   รายงานขอซื้อ ขอจ้าง
1354
5   Link   ขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการ
1371
6   Link   บันทึกข้อความขอทำโครงการ
1402

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */