เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

เอกสารวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   การผลิตไฮโดรเจน ด้วย electrolysis cell พัฒนาโดย “ครูหาญชัย” เหมาะสมและควรค่าแก่การใช้งานเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ตอนที่2)
1489
2   Link   การพัฒนาคุณธรรม นำความรู้สู่การปฏิบัติเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2005
3   Link   แนวคิด หลักการ สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานบันการศึกษา
2025
4   Link   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2030

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */