เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

เอกสารประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แบบฟอร์ม เอกสาร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
9
2   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
25
3   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
84
4   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
81
5   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
75
6   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
66
7   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
1097
8   Link   เอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
35
9   Link   หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ด้านอาชีวศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๔)
24
10   Link   ผลการประเมินประกันคุณภาพภายนอก
60
11   Link   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วก.สระบุรี ปี 2561
1424
12   Link   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับครั้งที่ 2
1378

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */