เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป***

เอกสารประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แบบฟอร์ม เอกสาร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
48
2   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
59
3   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
68
4   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
49
5   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
1079
6   Link   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วก.สระบุรี ปี 2561
1393
7   Link   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับครั้งที่ 2
1361
8   Link   ผลการประเมินประกันคุณภาพภายนอก
42
9   Link   เอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
7
10   Link   หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ด้านอาชีวศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๔)
3

เอกสารเผยแพร่

 

news1


๐ บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

๐ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา


๐ บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

/* */