เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยงาน สอศ.

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1487
2   Link   สำนักอำนวยการ
1553
3   Link   สำนักความร่วมมือ
1600
4   Link   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
1931
5   Link   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
2142
6   Link   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
1638
7   Link   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
1876
8   Link   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
1882
9   Link   หน่วยตรวจสอบภายใน
1990
10   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1924
11   Link   ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1437

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */