parttana

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

Login Formเว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

teacher-link
นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถคลิกเพื่อเข้าไปยัง เว็บไซต์ ห้องเรียน-บทเรียน Online สื่อการเรียนการสอนฯ ของครูผู้สอนในแต่ละแผนกได้ทันที่ ง่ายๆ...เพียงแค่ Click...!! ตามรูปที่อยู่ด้านบน.

wijai_jarunee

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

เว็บไซต์การศึกษา

/* */