Available courses

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา      ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอา...
Course

งานจักรยานยนต์

งานจักรยานยนต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
Course

งานปูน (Basic Masonry Working)

งานปูน (Basic Masonry Working)

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ก่อ ฉาบ ผนัง เสา ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ การใ...
Course

การบัญชีต้นทุน2

การบัญชีต้นทุน2

การบัญชีต้นทุน2
Course

การวัดละเอียด

การวัดละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  หน้าที่ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอ...
Course

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด โครงสร้างและส่วนประกอบของม...
Course

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

 เครื่องมือกลในฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง...
Course

งานเครื่องยนต์เล็ก

งานเครื่องยนต์เล็ก

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่อง...
Course

ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด

ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง–ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการ...
Course

โปรแกรมประมวลผลคำ

โปรแกรมประมวลผลคำ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word ...
Course

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

ศึกษาลักษณะ  ชนิด  มาตรฐาน  กรรมวิธีการผลิต  การใช้งาน  การจัดเก็บ ...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงแ...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2

คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2

ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อั...
Course

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

Course

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอการถ่ายทอดแนวความคิดส...
Course

งานประดับยนต์

งานประดับยนต์

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือประดับยนต์ การติ...
Course

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ(Quality Administration in Organization)

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ(Quality Administration in Organization)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์กรศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประส...
Course

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำชนิด P ชนิด N โครงส...
Course

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด หลักการทำงาน และส่วนประกิบของเครื่องม...
Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ...
Course

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานกับงานบัญชี

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานกับงานบัญชี

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงานส่วนประกอบ...
Course

เครื่องวัดไฟฟ้า

เครื่องวัดไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยการวั...
Course

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

คำอธิบายรายวิชา             ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการช่องทางการจ...
Course

ดิจิตอลเบื้องต้น

ดิจิตอลเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ระบบเลขฐานต่างๆ รหัสตัวเลข Logic Function...
Course

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

ศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประเภทของ...
Course

โปรแกรมตารางคำนวณ

โปรแกรมตารางคำนวณ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคํานวณ การป้อนแ...
Course

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ศึกษาความต้องการและความจำเป็นทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ...
Course